Споменица посветена на Ташко Георгиевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Tasko Georgievski (1935-2012), a member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts. – Скопје, 2013. – 34 стр.