Во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите во рамките на  Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA, проф. д-р Елена Иванова од Универзитетот во Санкт Петербург, Русија, одржа предавање на тема: „Клитиката се – зборообразувачки и рефлексивни функции (на материјали од бугарскиот и македонскиот јазик)“.